Granice i carina

, Bački Monoštor

Korisne informacije za putnike

 • Fizička lica ne mogu uvoziti i izvoziti robu trgovačkog karaktera.
 • Fizička lica ne mogu uvoziti i izvoziti oružje i municiju.
 • Fizička lica ne mogu u pošiljkama iz inostranstva primati lekove za ličnu upotrebu.
 • Predmeti od umetničkog, istorijskog i arheološkog značaja (dobra koja uživaju prethodnu zaštitu) mogu se izvoziti-iznositi na osnovu dozvole/rešenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture (osim za publikacije) i Narodne bibklioteke Srbije (za publikacije). Predmeti od umetničkog, istorijskog i arheološkog značaja (dobra koja uživaju prethodnu zaštitu) sa teritorije AP Vojvodine mogu se izvoziti-iznositi na osnovu dozvole/rešenja Pokrajinskog sekretarijata za kulturu. Kulturna dobra sa cele teritorije Republike Srbije mogu se izvoziti-iznositi samo na osnovu odobrenja (dozvole) Ministarstva kulture Republike Srbije.
 • Fizička lica ne mogu uvoziti i izvoziti robu trgovačkog karaktera.
 • Fizička lica ne mogu uvoziti i izvoziti robu trgovačkog karaktera.

Postupak iznošenja napred navedene robe u putničkom prometu bliže je objašnjen aktom Uprave carina broj; 148-03-030-03-4/2012 od 25.01.2012.godine.

 • Radio stanice - amaterske, mogu se uvoziti samo uz prethodno pribavljenu dozvolu nadležnog organa (Republička agencija za elektronske komunikacije).
 • Strana lica predmete nasleđene u našoj zemlji mogu izneti i izvesti pod uslovom reciprociteta.
 • Fizička lica (i domaća i strana) motorna vozila uvoze pod istim uslovima (da vozilo ispunjava standard "Euro 3").
 • Motorna vozila se nikada ne carine po takozvanom skraćenom postupku već isključivo po redovnom postupku.
 • U postupku carinjenja motornih vozila ne može se primeniti jedinstvena carinska stopa (bez obzira na njihovu vrednost), već se ista carine po stopi navedenoj u Carinskoj tarifi.
 • Lovačko oružje i municiju (u odgovarajućoj količini) mogu privremeno uneti u našu zemlju domaći i strani državljani samo kada dolaze u organizovani lov (u organizaciji Lovačkog saveza ili drugih za to ovlašćenih organizacija).
 • Lovci - turisti ulovljenu divljač i trofeje divljači mogu izneti iz zemlje i staviti ih u promet samo ako je za tu robu izdata propratnica (za divljač), odnosno trofejni list (za trofej).

Bački Monoštor

Životinje (kućni ljubimci)

U „Sl. glasniku RS“, broj 11 od 22.02.2011. godine objevljen je Pravilnik o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja (serifikata) za te pošiljke (u daljem tekstu: Pravilnik), a koji je stupio na snagu 02.03.2011. godine.Članom 2. Pravilnika utvrđeno je na koje vrste kućnih ljubimaca se odnose odredbe istog, dok su odredbama člana 4-8. Pravilnika propisani uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit.Takođe, Pravilnikom su propisani izgled i sadržina obrasca uverenja (sertifikata) za kućne ljubimce koji su odštampani uz isti i čine njegov sastavni deo.U skladu sa navedenim pri nekomercijalnom kretanju kućnih ljubimaca (koje u skladu sa odredbama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju mogu da uvoze, izvoze ili sa njima tranzitiraju kroz našu zemlju fizička lica) i to pasa, mačaka i krznašica, isti moraju biti trajno obeleženi na propisan način i mora ih pratiti dokumentacija propisana odredbama Pravilnika.Kućne ljubimce-ostale životinje (iz člana 2. tačka 3. Pravilnika) mora pratiti dokumentacija, odnosno uverenje (sertifikat) kojim se potvrđuje da su ispunjeni veterinarsko-sanitarni uslovi za njihovo nekomercijalno kretanje.

O najnovijim izmenama informišite se ovde.

Bački Monoštor

Male količine bilja koja uvoze fizička lica

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 48 od 01.07.2011. godine, objavljen je Pravilnik o načinu i uslovima za uvoz malih količina bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata i o određivanju malih količina za pojedine vrste bilja i biljnih proizvoda (u daljem tekstu: Pravilnik), koji stupa na snagu 09.07.2011. godine.

Ovim Pravilnikom bliže su propisani način i uslovi za uvoz malih količina bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata i određene male količine za pojedine vrste bilja i biljnih proizvoda za koje nije obavezan fitosanitarni pregled.

Male količine bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata uvoze fizička lica prilikom ulaska u Republiku Srbiju, u skladu sa zakonom. Iste se mogu uvesti ako:

 • su poreklom iz evropskih zemalja;
 • se koriste u neindustrijske i nekomercijalne svrhe ili za konzumaciju tokom putovanja, odnosno ako se uvoze u količinama propisanim čl. 4. Pravilnika;
 • nema opasnosti od širenja štetnih organizama.

 • do pet kilograma plodova svežeg voća i povrća (isključujući krtole krompira);
 • jedan buket ili venac od rezanog cveća i delova bilja;
 • do 100 g ili do pet pakovanja semena cveća i povrća u originalnom pakovanju;
 • do tri kilograma lukovica i gomolja ukrasnog bilja;
 • do tri sobne biljke i lončanice (isključujući bonsai);
 • do deset balkonskih biljaka i neodrvenjenih ukrasnih grmova.

Prijavite se na naše vesti